Glacier shrinkage in the Daxue and Danghenan ranges of the western Qilian Mountains, China, from 1957 to 2010

Wang, Puyu (Corresponding author); Li, Zhongqin; Yu, Guobin; Li, Huilin; Wang, Wenbin; Huai, Baojuan; Zhou, Ping; Jin, Shuang; Wang, Lin; Zhang, Hui

Berlin / Springer (2016) [Journal Article]

Environmental earth sciences
Volume: 75
Issue: 2
Page(s): 127

Identifier