Glacier shrinkage in the Daxue and Danghenan ranges of the western Qilian Mountains, China, from 1957 to 2010

Berlin / Springer (2016) [Journal Article]

Environmental earth sciences
Volume: 75
Issue: 2
Page(s): 127

Authors

Selected Authors

Wang, Puyu
Li, Zhongqin
Yu, Guobin
Li, Huilin
Wang, Wenbin

Other Authors

Huai, Baojuan
Zhou, Ping
Jin, Shuang
Wang, Lin
Zhang, Hui

Identifier