Erosion Control Service of Forest Ecosystems : A Case Study from Northeastern Turkey

Vatandaşlar, Can (Corresponding author); Yavuz, Mehmet; Leuchner, Michael

Cham / Springer (2019, 2020) [Buchbeitrag]

Smart Geography : 100 Years of the Bulgarian Geographical Society / Stoyan Nedkov, Georgi Zhelezov, Nadezhda Ilieva, Mariyana Nikolova, Boian Koulov, Kliment Naydenov, Steliyan Dimitrov Editors
Seite(n): 443-455

Identifikationsnummern