Recent Evolution in Extent, Thickness, and Velocity of Haxilegen Glacier No. 51, Kuytun River Basin, Eastern Tianshan Mountains

Wang, Puyu (Corresponding author); Li, Zhongqin; Li, Huilin; Wang, Wenbin; Wu, Lihua; Zhang, Hui; Huai, Baojuan; Wang, Lin

Boulder, Colo / Institute of Arctic and Alpine Research, University of Colorado (2016) [Fachzeitschriftenartikel]

Arctic, antarctic, and alpine research
Band: 48
Ausgabe: 2
Seite(n): 241-252

Identifikationsnummern